Οι δεξαμενές AdBlue που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των απαιτήσεων αποθήκευσης και μεταφοράς καυσαερίων ντίζελ (DEF) au32 λύση ουρίας AERA, που συνήθως αναγνωρίζονται από τα εμπορικά ονόματα του AdBlue, Nonox και Air1.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, πολλά νέα εμπορικά οχήματα πρέπει να εκτελούνται με ένα εκλεκτικό σύστημα καταλυτικής μείωσης (σε σύντομο scr). Το TASKIND του συστήματος μειώνει σημαντικά τις εκπομπές οξειδίου του αζώτου (NOx) μετατρέποντάς τους σε αβλαβές άζωτο και νερό μέσω της χρήσης του ειδικού καταλυτικού μετατροπέα και μιας μη εκρηκτικής, μη τοξικών, μη-τοξικών, μη-falmmable, που ονομάζεται Adblue. Αυτό σημαίνει ότι τα φορτηγά και τα λεωφορεία πρέπει να είναι εφοδιασμένα με δεξαμενή προσφυγής καθώς και δεξαμενή καυσίμου.